Laitisten Sukuseuran säännöt

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen nimi on Laitisten Sukuseura ry, kotipaikka Mikkelin kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.


2 §

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa, sekä osallistua sukututkimuksen ja sukuseuratoiminnan kehittämistä koskevaan yhteistyöhön.


3 §

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon, harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun ja seuran jäsenistä.

II Seuran jäsenet

4 §

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, yritys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea sukuseuran tarkoitusta ja toimintaa.

5 §

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Liity Laitisten sukuseuran jäseneksi

6 §

Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella. Kannatusjäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään sukukokouksessa

Sukuseuran jäsenen katsotaan varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen sukuseurasta, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta viimeksi kuluneelta kahdelta peräkkäiseltä kalenterivuodelta, eikä hänelle ole myönnetty vapautusta jäsenmaksusta.

7 §

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

8 §

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

9 §

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksusta.

10 §

Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III Seuran hallitus

11 §

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään, mutta enintään yhdeksän jäsentä, joiden toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika. Hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesimieheksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun seuran esimies tai varaesimies sekä neljä muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

12 §

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13 §

Sukuseuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

14 §

Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV Seuran tilit

15 §

Sukuseuran tilikausi päättyy vuosittain 31.12. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien kirjallinen lausunto tilien, sekä seuran talouden ja hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle vuosittain seuraavan kesäkuun loppuun.

V Seuran kokoukset

16 §
Varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana.
Varsinaisesta ja ylimääräisestä sukukokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sukuseuran lehdessä ja internetissä sukuseuran www-sivuilla .
Varsinainen sukukokous on pidettävä joka kolmas vuosi huhti-syyskuussa.
Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

17 §

Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

  1. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista: hyväksytään edellisten vuosien toimintakertomukset
  2. hyväksytään edellisten vuosien tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  3. vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
  4. valitaan hallituksen jäsenet
  5. valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa
  6. päätetään jäsenmaksun suurus sekä
  7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
18 §

Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, sekä ainais- ja kunniajäsenellä, yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

19 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

20 §

Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Kansallisarkistolle.

21 §

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.